Jak se stát členem YMCA?

Jednoduše!!! - stačí nás kontaktovat, vyplnit členskou přihlášku (zde ke stáhnutí) a zaplatit členský příspěvek min. 150,- Kč na kalendářní rok


Jaké má YMCA druhy členství?

V rámci sdružení YMCA existuje trojí typ individuálního členství:

členství běžné, členství činné, členství čestné

Běžným členem YMCA je ten individuální člen, který na sebe nevezme odpovědnost činného člena, chce se však účastnit práce YMCA, podílet se na aktivitách, které mu členství umožňuje, a který respektuje poslání YMCA.

Činným členem se může stát ten běžný člen YMCA, který dosáhl věku 16 let, přijal za své poslání sdružení YMCA, vyjádřené ve stanovách, sdružuje se ke křesťanské službě v YMCA a účastní se práce YMCA nebo přidruženého člena YMCA nejméně po dobu tří měsíců a který složí slib činného člena.

Činní členové nesou odpovědnost za naplňování poslání YMCA a za hledání cest, jak tato poslání přenášet do praktického života. Vedou YMCA v jejím úsilí o získání mladých lidí pro Krista a pro přípravu na křesťanskou službu. Naplňují tak zásadu křesťanského vedení práce YMCA, která je otevřena všem, a slouží každému bez ohledu na to, zda je nebo není křesťan.

Činný člen má právo být volen do řídících a kontrolních orgánů YMCA a účastnit se s hlasem poradním valného shromáždění YMCA.

Každý uchazeč o činné členství skládá slib činného člena:

"Znám cíle a poslání YMCA - Křesťanského sdružení mladých lidí. Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn a Spasitel, chci jej následovat, sloužit mu a poslouchat ho. Chci s jeho pomocí ve svém životě, v myšlení, mluvení i jednání, v práci i ve volném čase uskutečňovat a šířit jeho evangelium, sloužit bližním a zastávat se všech, jimž se děje křivda a bezpráví. Zavazuji se v YMCA aktivně pracovat, dbát o její dobré jméno a žít v bratrské lásce s ostatními členy."

Čestným členem se může stát ten činný člen YMCA, který dosáhl věku 21let, přijal za své poslání sdružení YMCA, svým jednáním a prací přispěl k šíření poslání YMCA a byl jednohlasně schválen Radou YMCA.


Jazyk

Česky

Kontakt