Chcete se stát dobrovolníkem YMCA?

Navštivte nás a my Vás rádi přivítáme a promluvíme si o Vašich nápadech a vizích!!


Co je to dobrovolnictví?

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.

Dobročinnost provází člověka od nepaměti jako jedna z důležitých občanských ctností, které v našem "západním" světě mají kořeny v křesťanské morálce (bez ohledu na to, zda jsme věřící či ne). Na tradice křesťanské pomoci bližním navazuje síť zařízení Diakonie Církve bratrské, České katolické charity, Diakonie Českobratrské církve evangelické a mnoha dalších.

Definice dobrovolnictví v České republice je stejně problematická jako v ostatních postkomunistických zemích, ve kterých bylo dobrovolnictví v posledních čtyřiceti letech devalvováno politikou totalitního režimu, který řadu společenských činností postavil na principu dobrovolného (ale při tom povinného) socialistického kolektivismu. Současná společnost, postižená kapitalistickým šustěním bankovek, zase veřejnost učí, že je nerozumné vykonávat jakoukoliv činnost bez nároku na finanční odměnu.


Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým.

Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího.

V každém případě je důležité, aby činnost dobrovolníka probíhala pod záštitou organizace, která poskytne dobrovolníkovi potřebné zázemí.

Od 1. 1. 2003 platí zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. Ten upravuje pouze podmínky pro státem podporované dobrovolnictví, nikoliv podmínky dobrovolné činnosti obecně. Z toho vyplývá, že neexistuje povinnost dobrovolníků či organizací naplňovat podmínky tohoto zákona, pokud nestojí o podporu státu v této oblasti.

POKUD SE ROZHODNETE STÁT SE DOBROVOLNÍKEM, ZKUSTE SI ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

1. Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?

2. Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?

3. Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?

4. Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?

5. Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (například práce s dětmi, seniory, manuální práce, administrativní výpomoc atd.).

Odpovědi na tyto otázky by Vám měly ulehčit rozhodování kde a komu chcete jako dobrovolník pomoci.

PRÁVA DOBROVOLNÍKA A MOŽNÁ NABÍDKA ORGANIZACE, KTERÉ BUDE POMÁHAT?

 • právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci
 • právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně
 • právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka
 • kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci
 • kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá
 • právo na zaškolení, výcvik, trénink
 • právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) - individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci
 • právo říci "ne", pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka
 • právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní - možnost účastnit se hodnotícího procesu
 • právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen
 • právo být pro výkon dobrovolné činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škody

V případě neuspokojivé spolupráce právo opětně kontaktovat dobrovolnické centrum se žádostí o nabídku dalších dobrovolných aktivit.

POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA:

 • splnit úkoly, ke kterým se zavázal
 • být spolehlivý
 • nezneužívat projevené důvěry
 • požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje
 • znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.)
 • být "týmovým hráčem"
 • ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat

Jazyk

Česky

Kontakt