Cíle zařízení NK Orion

- zlepšit kvalitu života cílové skupiny

- nízkoprahovým způsobem poskytovat potřebným dětem a mládeži sociální pomoc a asistenci, zprostředkovat řešení problémů, které hrozí zvyhrocení různých společenských konfliktů

- předcházet/omezit/zabránit sociálně patologických jevům, které se vrámci cílové skupiny vyskytují

- zmírnit nebezpečí vyplývající zkomplikovaných životních událostí (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, školní problémy, problémy při uplatňování na trhu práce, atd.), konfliktních společenských situací (delikventní činnost, atd.) a negativních zkušeností (zanedbávání a týrání vdětství, sexuální zneužívání, návykové látky, atd.)

- vytvářet cílové skupině podmínky k aktivitám a zkušenostem, které pozitivně formují jejich osobnost

- vést cílovou skupinu k zodpovědnosti za svůj život a kvnitřnímu přijetí základních etických a morálních principů jako důležité součásti plnohodnotného a smysluplného života

- podporovat aktivity cílové skupiny směřující kjejímu sociálnímu začlenění


Jazyk

Česky

Kontakt